Общи условия

Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия nextmаsk.store

Използвайки услугите на интернет магазина nextmаsk.store, се счита, че приематe Общите условия, посочени по-долу в настоящия документ. В случай, че не сте съгласни с Общите условия на nextmаsk.store, моля не използвайте този интернет сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия, чрез които "Некст маск" ООД наричано по-долу в текста на този документ nextmаsk.store, предоставя услуги на потребителите си чрез интернет магазина nextmаsk.store. Общите условия по-долу представляват съгласие за сключване на договор за покупко-продажба между лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент", от една страна, и nextmаsk.store, от друга страна, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронен магазин nextmаsk.store продукти.

Oбщи разпоредби

Термини и дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. "Уебсайт/сайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

3. "www.nextmаsk.store" е уебсайт за електронна търговия и продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

4. "Клиент" е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия.

5. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането ѝ на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката ѝ или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

6. "Опаковка" са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

7. "Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга.

8. "Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

9. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

10. "Информационна система /Система" е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите, на което осигурява автоматична обработка на данни.

11. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

15. "Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

16. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

17. "Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт.

Предмет на договора

nextmаsk.store предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в интернет сайта на nextmаsk.store и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в nextmаsk.store изисквания за конкретните стоки.

Промени в настоящите условия

Доколкото предлаганите от nextmаsk.store стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от nextmаsk.store.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и nextmаsk.store, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

Публикуване на информация за продуктите и стоките на nextmаsk.store

nextmаsk.store публикува на страницата на елктронния онлайн магазин с адрес www.nextmаsk.store описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, както и информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

nextmаsk.store не носи отговорност при невярност на посочената от производителя на всяка от стоките информация за характеристиките на същите.

Заявка за покупка на предоставяните стоки и продукти

Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното кумулативно извършване на следните действия:

определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон "Поръчай сега", обозначен срещу съответна стока;

преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката)

избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката

Заявката за покупка на стока от nextmаsk.store се счита за извършена след попълване на всички полета и натискане на бутона "Купи".

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за nextmаsk.store не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на заявката

Заявката за покупка се приема от nextmаsk.store чрез обаждане от служител на фирмата, който потвърждава Вашата поръчка и уточнява евентуални допълнителни детайли по адреса на доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка.

Цени

Всички цени в nextmаsk.store са в български левове.

Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.

Начини на плащане

Цената по предходния раздел и разходите за доставката могат да бъдат платени по следният начин: в брой от Клиента или от трето лице от името на същия, чрез наложен платеж.

Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок:

 • 1. Поръчки, приети до 15:00 ч. в работен ден, се изпълняват на следващия работен ден.
 • 2. Поръчки приети след 15:00 часа в работен ден се обработват на следващия работен ден.
 • 3. Поръчки приети в неработен ден се обработват на първия работен ден.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

При предаване на стоката Клиентът или третото лице по подписват придружаващите я документи.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, nextmаsk.store се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Право на отказ

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

при транспортирането стоката е била повредена;

цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.55 ,ал.3 , има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез nextmаsk.store, като върне стоката в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до nextmаsk.store и да върне стоката с ненарушена цялост. nextmаsk.store е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

При получаване на пратката , проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка .

При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .

Права и задължения на nextmаsk.store

nextmаsk.store се задължава:

да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;

да достави в срок заявената за покупка стока;

да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

nextmаsk.store има право:

да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на nextmаsk.store. nextmаsk.store си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на nextmаsk.store и в клиентския профил Клиента.

да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

nextmаsk.store няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и nextmаsk.store , необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. nextmаsk.store не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на nextmаsk.store (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

Ограничаване на отговорността

nextmаsk.store полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

nextmаsk.store не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на nextmаsk.store .

nextmаsk.store не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на nextmаsk.store

Доколкото nextmаsk.store не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, nextmаsk.store не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

nextmаsk.store не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством nextmаsk.store .

Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в nextmаsk.store и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, nextmаsk.store не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. nextmаsk.store не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание. nextmаsk.store няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

Права и задължения на клиента

Клиентът се задължава:

да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

да плати цената на заявената от него стока;

да получи стоката;

да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

Клиентът има право на:

1. достъп в режим онлайн до nextmаsk.store , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от nextmаsk.store .

2. достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от nextmаsk.store .

Клиентът се задължава при ползуване на nextmаsk.store :

да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;

да уведомява незабавно nextmаsk.store за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");

да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в nextmаsk.store и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията по предходната алинея nextmаsk.store има право незабавноправо на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната точка от страна на Клиента. В тези случаи, nextmаsk.store има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Лични данни

nextmаsk.store има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от nextmаsk.store услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Обработване на информация за клиент

nextmаsk.store полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез магазина - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай nextmаsk.store има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията

nextmаsk.store събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до nextmаsk.store на посочените адрес или e-mail за контакти.

С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до nextmаsk.store на посочените адрес или e-mail за контакти.

Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за nextmаsk.store Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

nextmаsk.store се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) е получил изричното съгласие на Клиента;

б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

в) в други посочени в закона случаи.

Обезщетения

- Клиентът е длъжен да обезщети nextmаsk.store и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

- Клиентът е длъжен да обезщети nextmаsk.store и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

nextmаsk.store е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от nextmаsk.store умишлено или при проявена груба небрежност.

Недействителност

- Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съответният ред пред Административния съд към БТПП.

Писмена форма

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на nextmаsk.store и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Приложимо право

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Условия за предоставените услуги. (Online agreement.)

nextmаsk.store НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗЧЕРПАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СТОКА! Връщане на стока/Рекламация Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването и от магазина (в случая доставчика), включително ненарушената опаковка. Разходите по връщането на стоките са за сметка на Клиента. На рекламация подлежат стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в сайта и/ или в съпътстващите ги упътвания за ползване, доколкото такива има издадени за съответната стока/ стоки. Право за отказ от договора съгласно ЗЗП не е валидно за: Доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (това се отнася за захранки, ароматизатори и пр.). Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин. За въпроси или оплаквания, моля, обадете се на тел 0876 33 04 10.

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До…………….

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията: ……………

Поръчано на/получено на - ……………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

 1. Възстановяване на платената сума
 2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
 3. Отбив от цената
 4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

 1. Извършване на услугата в съответствие с договора
 2. Отбив от цената
 3. Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………..

Име на потребителя/ите – ……………

Адрес на потребителя/ите - ……………

Подпис на потребителя: …………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………