Všeobecné podmienky

Všeobecné nákupné podmienky prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu Waterpulse.sk

Používaním služby internetového obchodu Waterpulse.sk, akceptujete Všeobecné podmienky uvedené nižšie v tomto dokumente. V prípade, že so Všeobecnými podmienkami na stránke Waterpulse.sk nesúhlasíte, prosím, nepoužívajte túto webovú stránku.

Tento dokument obsahuje Všeobecné podmienky, na základe ktorých La Digue Ltd, ďalej v tomto dokumente len Waterpusle.bg, poskytuje služby spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu Waterpulse.sk. Všeobecné podmienky uvedené nižšie sú súhlasom s uzatvorením kúpnej zmluvy medzi subjektom, ktorý tieto Všeobecné podmienky akceptuje, ďalej len “Zákazník”, na jednej strane, a Waterpulse.sk na druhej strane, v súvislosti s objednaním a kúpou výrobkov ponúkaných cez elektronický obchod Waterpulse.sk.

PREDMET ZMLUVY

Waterpulse.sk umožňuje Zákazníkovi nakupovať výrobky ponúkané cez webovú stránku Waterpulse.sk, ako aj úhradu príslušnej predajnej ceny Zákazníkom pod podmienkou prísneho dodržania týchto Všeobecných podmienok, ako aj požiadaviek na konkrétny tovar, dodatočne uvedených na príslušných webových stránkach Waterpulse.sk

ZMENA TÝCHTO PODMIENOK

Vzhľadom na to, že výrobky ponúkané Waterpulse.sk sú rôznorodé, neustále dopĺňané a modifikované s cieľom ich zdokonaľovania a rozširovania katalógu výrobkov, ako aj v súvislosti s legislatívnymi zmenami, ktoré majú vplyv na podmienky ich ponuky, môže Waterpulse.sk uvedené Všeobecné podmienky jednostranne meniť.

CENY

Predajná cena, ktorú musí Zákazník zaplatiť, je uvedená v ponuke na nákup tovaru v okamihu zadania objednávky Zákazníkom.

SPÔSOBY PLATBY

Cenu z predchádzajúcej časti a náklady na dodanie je možné zaplatiť týmto spôsobom: v hotovosti Zákazníkom alebo treťou osobou v mene Zákazníka; platbou cez PayPal.com; platbou kartou.

ODOVZDANIE TOVARU

Tovar bude doručený Zákazníkovi alebo tretej osobe, ktorá v mene Zákazníka tovar prevezme a potvrdí jeho prevzatie.

V prípade, že Zákazníka nebude možné v termíne dodania nájsť na uvedenej adrese alebo nebude zabezpečený prístup a podmienky na odovzdanie tovaru v tomto termíne, Waterpulse.sk nebude povinná objednaný tovar dodať.

PRÁVO NA ODMIETNUTIE

Zákazník je oprávnený odmietnuť prevzatie objednaného tovaru v týchto prípadoch:

dodaný tovar zjavne nezodpovedá tovaru, ktorý si Zákazník objednal, čo sa dá zistiť bežnou prehliadkou;

tovar bol počas dopravy poškodený;

cena, ktorú má Zákazník zaplatiť, nezodpovedá požadovanej dlžnej cene.